VERNADOC 101

ภาพลายเส้นน้อยแต่มากด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

ลุงพร ช่างทองโบราณ

อีกมือที่สืบสาน สร้างตำนาน ทองโบราณเพชรบุรี

สงกรานต์ปีนี้กับข้าวแช่มอญ

เรียนรู้วัฒนธรรมอาหารมอญไปกับ คมสรร จับจุ

Craft and Folk Art

กรกต อารมย์ดี ขับเคลื่อนชุมชนด้วยงานออกแบบผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ต่างที่…ต่างความรู้สึก

อาจารย์ทัศนา นาควัชระ นักดนตรีคลาสสิกผู้ออกเดินทางสร้างศิลปะผ่านเสียงเพลง

Featured